Misja Ochronki

W myśl bł. Edmunda Bojanowskiego misją ochronki jest pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu. Bardzo ważne jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej, moralnej i religijnej), z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i predyspozycji. Zwracać też należy uwagę na kształtowanie osobowości dziecka oraz postaw : miłości do Boga i do każdego człowieka, szacunku wobec przyrody oraz patriotyzmu.

 

Misja ochronki:

 • integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu,
 • nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności,
 • współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
 • propagowanie narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania. wartości społecznych, moralnych, religijnych,
 • współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

 

Chciałybyśmy, aby nasze dziecko było:

 • zdrowe, pogodne, aktywne ruchowo;
 • naturalnie wrażliwe na piękno, dobro, prawdę;
 • otwarte, nastawione na poznawanie samego siebie, Boga Stwórcy oraz otaczającej go rzeczywistości społecznej, kulturowej i przyrodniczej;
 • wrażliwe, dostrzegające potrzeby innych;
 • wspierające drugiego człowieka, towarzyskie, opiekuńcze;
 • miało wykształtowane pozytywne przyzwyczajenia, poczucie obowiązku i odpowiedzialności;
 • kulturalne, uprzejme, dobrze wychowane;
 • kreatywne, twórcze, wrażliwe na piękno tkwiące w człowieku, przyrodzie, sztuce;

 

Aby osiągnąć ten cel musimy pamiętać, że w wychowaniu należy uwzględnić właściwości psychiczne każdego dziecka, tempo jego rozwoju duchowego i fizycznego, poziomu jego inteligencji, zainteresowania, uzdolnienia i charakter.